ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İKİLAYLI DİELEKTRİK–METAL SİSTEMİNDƏN ELEKTROMAQNİT ŞÜALANMANIN ƏKSOLUNMA XARAKTERİSTİKASI
R.M.Qasımov, N.B.Farxatova

 

Elektromagnit şüalarının əksetmə əmsalının ideal metal səthinə çəkilmiş dielektrik gatının galınlığından asılılığı tədqiq edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, bu asılılıqların ekstremumları örtük gatının galınlığının böyük qiymətlərinin dalğa uzunluğunun dörddə-birinə bölündüyü zamanı alınır. Örtüklərdə dalğanın nisbi sönməsi bu asıllıqlarda normal və anormal sahələr yaradır ki, bunlar da ekstremal qiymətlərin dəyişməsi ilə xarakterizə olunur.

 

Açar sözlər : əksetmə əmsalı, elektromaqnit şüalanma, uducu lay, dielektrik–metal sistemi, örtük
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı