ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İKİLAYLI DİELEKTRİK–METAL SİSTEMİNDƏN ELEKTROMAQNİT ŞÜALANMANIN ƏKSOLUNMA XARAKTERİSTİKASI
R.M.Qasımov, N.B.Farxatova

 

Elektromagnit şüalarının əksetmə əmsalının ideal metal səthinə çəkilmiş dielektrik gatının galınlığından asılılığı tədqiq edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, bu asılılıqların ekstremumları örtük gatının galınlığının böyük qiymətlərinin dalğa uzunluğunun dörddə-birinə bölündüyü zamanı alınır. Örtüklərdə dalğanın nisbi sönməsi bu asıllıqlarda normal və anormal sahələr yaradır ki, bunlar da ekstremal qiymətlərin dəyişməsi ilə xarakterizə olunur.

 

Açar sözlər : əksetmə əmsalı, elektromaqnit şüalanma, uducu lay, dielektrik–metal sistemi, örtük
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı