ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
С12–C16 ALKİLMETAKRİLATLARIN STİROLLA BİRGƏ POLİMERLƏRİNİN ÖZLÜLÜK VƏ DEPRESSOR AŞQARLARI KİMİ TƏDQİQİ
E.U.İsakov

 

C12–C16 alkilmetakrilatların stirolla birgə polimerləşməsi yolu ilə birgə polimerlərin sintezi və onların neft yağlarına özlülük və depressor aşqarı kimi tədqiqi aparılmışdır. Birgə polimerin lazımi xarakteristikalarla alınmasını təmin edən şərait tapılmışdır. Sintez olunmuş birgə polimerlərin yağların özlülük və depressor xassələrinə təsiri öyrənilmişdir. Tədqiq olunan birgə polimerlərin bifunksional aşqar kimi istifadəsi üçün tövsiyələr hazırlanmışdır.

 

Açar sözlər : birgə polimerləşmə, alkilmetakrilatlar, stirol, özlülük aşqarları, depressor aşqarları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı