ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
С12–C16 ALKİLMETAKRİLATLARIN STİROLLA BİRGƏ POLİMERLƏRİNİN ÖZLÜLÜK VƏ DEPRESSOR AŞQARLARI KİMİ TƏDQİQİ
E.U.İsakov

 

C12–C16 alkilmetakrilatların stirolla birgə polimerləşməsi yolu ilə birgə polimerlərin sintezi və onların neft yağlarına özlülük və depressor aşqarı kimi tədqiqi aparılmışdır. Birgə polimerin lazımi xarakteristikalarla alınmasını təmin edən şərait tapılmışdır. Sintez olunmuş birgə polimerlərin yağların özlülük və depressor xassələrinə təsiri öyrənilmişdir. Tədqiq olunan birgə polimerlərin bifunksional aşqar kimi istifadəsi üçün tövsiyələr hazırlanmışdır.

 

Açar sözlər : birgə polimerləşmə, alkilmetakrilatlar, stirol, özlülük aşqarları, depressor aşqarları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı