ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ETANOLUN HİDROGENƏ BUXAR KONVERSİYASI REAKSİYASININ TERMODİNAMİKİ ÖYRƏNİLMƏSİ
S.A.Gəraybəyli, S.M.Əliyeva, V.L.Bağıyev

 

Etanolun hidrogenə buxar konversiyası reaksiyasının termodinamiki tədqiqi aparılmışdır. Göstərilmişdir ki, 700 K-dən yuxarı temperaturlarda hidrogenin çıxımı praktiki olaraq 100%-ə çatır. Əlavə reaksiyalar olan etilenin və sirkə aldehidinin alınması reaksiyaları üçun də tarazlıq çıxımları hesablanmışdır, Etanolun hidrogenə buxar konversiyası reaksiyasının 700 K-dən yuxarı temperaturlarda aparılmasının məqsədəuyğunluğu göstərilmişdir.

 

Açar sözlər : buxar konversiyası, hidrogen, etanol, termodinamika
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı