ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PİPERİDİNİN PİRİDİNƏ HİDROGEN PEROKSİDLƏ COHERENT-SİNXRONLAŞMIŞ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ
N.İ.Əli-zadə

 

Hidrogen peroksidin parçalanması və piperidinin dehidrogenləşməsi koherent-sinxronlaşmış reaksiyaları tədgig olunmuşdur. Hər bir təcrübə ücün determinantların giymətləri müəyyən olunmuş və ilkin reaksiyanın (hydrogen peroksidin parçalanması) ikinci (piperidinin dehidrogenləşməsi) əsas reaksiyaya induksiya edici təsirinin giymətləri verilmişdir.Substratın oksidləşməsində, sərbəst  radikalının əsas rol oynadığı, hydrogen peroksidin parçalanma və sərbəst radirallı zəncirvari mexanizminə əsaslanan  piperidinin dehidrogenləşməsinin koherent-sinxronlaşmış reaksiyalarının, daha uyğun mexanizmi təklif olunmuşdur.

 

Açar sözlər : koherent-sinxronlaşmış dehidrogenləşmə, piperidin, piridin, determinant, mexanizm, hidrogen peroksid, -radikal
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı