ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PİPERİDİNİN PİRİDİNƏ HİDROGEN PEROKSİDLƏ COHERENT-SİNXRONLAŞMIŞ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ
N.İ.Əli-zadə

 

Hidrogen peroksidin parçalanması və piperidinin dehidrogenləşməsi koherent-sinxronlaşmış reaksiyaları tədgig olunmuşdur. Hər bir təcrübə ücün determinantların giymətləri müəyyən olunmuş və ilkin reaksiyanın (hydrogen peroksidin parçalanması) ikinci (piperidinin dehidrogenləşməsi) əsas reaksiyaya induksiya edici təsirinin giymətləri verilmişdir.Substratın oksidləşməsində, sərbəst  radikalının əsas rol oynadığı, hydrogen peroksidin parçalanma və sərbəst radirallı zəncirvari mexanizminə əsaslanan  piperidinin dehidrogenləşməsinin koherent-sinxronlaşmış reaksiyalarının, daha uyğun mexanizmi təklif olunmuşdur.

 

Açar sözlər : koherent-sinxronlaşmış dehidrogenləşmə, piperidin, piridin, determinant, mexanizm, hidrogen peroksid, -radikal
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı