ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
As–Te–J ÜÇLÜ SİSTEMİNİN 300 K-DƏ İZOTERMİK KƏSİYİ VƏ ARSEN TELLURYODİDLƏRİNİN TERMODİNAMİK XASSƏLƏRİ
Z.S.Əliyev, İ.R.Əmiraslanov, Z.İ.İsmayılov, K.Z.Mustafayeva, M.B.Babanlı

 

As–Te–J sistemində 300 K-də faza tarazlıqları rentgen faza analizi və e.h.q. metodu ilə tədqiq edilmişdir.  Müəyyən edilmişdir ki, 300 K-də bu sistem 12 üçfazalı və 2 ikifazalı sahədən ibarət olub, As5Te7J, As4Te5J2 və As8Te7J5  üçlü birləşmələrinin əmələ gəlməsini təsdiq edir. RFA nəticələrinə əsasən hər üç birləşmənin kristal qəfəs parametrləri hesablnmışdır. E.h.q. nəticələrinə əsasən ərintilərdə arsenin parsial molyar  və As5Te7J, As4Te5J2, As8Te7J5 üçlü birləşmələrinin standart əmələgəlmə termodinamik funksiyaları  hesablanmışdır.

 

Açar sözlər : arsen telluryodidləri, As–Te–J sistemi, faza tarazlıqları, termodinamik xassələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı