ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-HİDROKSİ-5-METİLXALKON TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ONLARIN MƏHLUL SİSTEMLƏRİNİN NMR METODU İLƏ TƏDQİQİ
A.M.Məhərrəmov, Y.V.Məmmədova, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov

 

Təqdim olunan iş 2-hidroksi-5-metilxalkon törəmələrinin sintezi və onların məh­lul sis­tem­l­ə­rində baş verən dinamik proseslərin NMR metodu ilə tədqiqinə həsr edilmişdir

 

Açar sözlər : xalkon, flavon, hidrogen rabitəsi, nüvə maqnit rezonansı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı