ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-HİDROKSİ-5-METİLXALKON TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ONLARIN MƏHLUL SİSTEMLƏRİNİN NMR METODU İLƏ TƏDQİQİ
A.M.Məhərrəmov, Y.V.Məmmədova, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov

 

Təqdim olunan iş 2-hidroksi-5-metilxalkon törəmələrinin sintezi və onların məh­lul sis­tem­l­ə­rində baş verən dinamik proseslərin NMR metodu ilə tədqiqinə həsr edilmişdir

 

Açar sözlər : xalkon, flavon, hidrogen rabitəsi, nüvə maqnit rezonansı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı