ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-HİDROKSİ-5-METİLXALKON TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ONLARIN MƏHLUL SİSTEMLƏRİNİN NMR METODU İLƏ TƏDQİQİ
A.M.Məhərrəmov, Y.V.Məmmədova, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov

 

Təqdim olunan iş 2-hidroksi-5-metilxalkon törəmələrinin sintezi və onların məh­lul sis­tem­l­ə­rində baş verən dinamik proseslərin NMR metodu ilə tədqiqinə həsr edilmişdir

 

Açar sözlər : xalkon, flavon, hidrogen rabitəsi, nüvə maqnit rezonansı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı