ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QƏLƏVİ METALLARIN AMİD SUSPENZİYALARI – FERROSEN VƏ ONUN ALKİL TÖRƏMƏLƏRİNİN ALINMASI ÜÇÜN EFFEKTLİ KATALİZATORDUR
A.S.Cəfərov, H.Ə.Məmmədəliyev, A.M.Əliyev, B.Ş.Ağayeva

 

Bərk  raket yanacaqları üçün yanma katalizatoru kimi istifadə edilən ferrosen və onun alkil törəmələrinin  sintezi prosesini sadələşdirmək üçün karbohidrogen məhlullarında qələvi metalların amidlərinin suspenziyasının alınmasının effektiv üsulu təklif olunmuşdur. Ferrocen və 1,11-dietilferrocenin sintezinin natrium amidi və ammonium dəmir xloridin heksanda suspenziyasından istifadə etməklə aparılması misal gətirilmiş, məlum üsullardan üstünlüyü göstərilmişdir.

 

Açar sözlər : natrium amid, tsiklopentadien, dəmir xloridin ammiakatı, ferrosen, heksan, bərk yanacaq qarışığı, dietilferrosen
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı