ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QƏLƏVİ METALLARIN AMİD SUSPENZİYALARI – FERROSEN VƏ ONUN ALKİL TÖRƏMƏLƏRİNİN ALINMASI ÜÇÜN EFFEKTLİ KATALİZATORDUR
A.S.Cəfərov, H.Ə.Məmmədəliyev, A.M.Əliyev, B.Ş.Ağayeva

 

Bərk  raket yanacaqları üçün yanma katalizatoru kimi istifadə edilən ferrosen və onun alkil törəmələrinin  sintezi prosesini sadələşdirmək üçün karbohidrogen məhlullarında qələvi metalların amidlərinin suspenziyasının alınmasının effektiv üsulu təklif olunmuşdur. Ferrocen və 1,11-dietilferrocenin sintezinin natrium amidi və ammonium dəmir xloridin heksanda suspenziyasından istifadə etməklə aparılması misal gətirilmiş, məlum üsullardan üstünlüyü göstərilmişdir.

 

Açar sözlər : natrium amid, tsiklopentadien, dəmir xloridin ammiakatı, ferrosen, heksan, bərk yanacaq qarışığı, dietilferrosen
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı