ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PROPANTRİOL ƏSASINDA EPOKSİAKRİLAT OLİQOEFİRLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
A.M.Mustafayev, R.İ.İsmayılova, İ.Ə.Hüseynov, E.A.Ramazanov, A.M.Qarayeva, G.İ.Süleymanova

Tərkibində qlisid efirləri olan epoksiakrilat oliqomerlərinin alınma üsulları işlənib hazırlanmışdır. Mü­əyyən edilmişdir ki, reagentlərin molyar nisbətini və reaksiyanın temperaturunu dəyişməklə prosesi mono-, di- və triakril oliqoefirlərinin alınması istiqamətinə yönəltmək olar. Sintez olunan epoksiakrilat oliqomerləri ED-20 epoksid qatranı üçün modifikator  kimi istifadə oluna bilər

Açar sözlər : propantriol, 1-xlor-2,3-epoksipropan, akril turşusu, epoksiakrilat, modifikator, ED-20 qat¬ranı, polietilenpoliamin, ВЕD-anhidridi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı