ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PROPANTRİOL ƏSASINDA EPOKSİAKRİLAT OLİQOEFİRLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
A.M.Mustafayev, R.İ.İsmayılova, İ.Ə.Hüseynov, E.A.Ramazanov, A.M.Qarayeva, G.İ.Süleymanova

Tərkibində qlisid efirləri olan epoksiakrilat oliqomerlərinin alınma üsulları işlənib hazırlanmışdır. Mü­əyyən edilmişdir ki, reagentlərin molyar nisbətini və reaksiyanın temperaturunu dəyişməklə prosesi mono-, di- və triakril oliqoefirlərinin alınması istiqamətinə yönəltmək olar. Sintez olunan epoksiakrilat oliqomerləri ED-20 epoksid qatranı üçün modifikator  kimi istifadə oluna bilər

Açar sözlər : propantriol, 1-xlor-2,3-epoksipropan, akril turşusu, epoksiakrilat, modifikator, ED-20 qat¬ranı, polietilenpoliamin, ВЕD-anhidridi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı