ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PROPANTRİOL ƏSASINDA EPOKSİAKRİLAT OLİQOEFİRLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
A.M.Mustafayev, R.İ.İsmayılova, İ.Ə.Hüseynov, E.A.Ramazanov, A.M.Qarayeva, G.İ.Süleymanova

Tərkibində qlisid efirləri olan epoksiakrilat oliqomerlərinin alınma üsulları işlənib hazırlanmışdır. Mü­əyyən edilmişdir ki, reagentlərin molyar nisbətini və reaksiyanın temperaturunu dəyişməklə prosesi mono-, di- və triakril oliqoefirlərinin alınması istiqamətinə yönəltmək olar. Sintez olunan epoksiakrilat oliqomerləri ED-20 epoksid qatranı üçün modifikator  kimi istifadə oluna bilər

Açar sözlər : propantriol, 1-xlor-2,3-epoksipropan, akril turşusu, epoksiakrilat, modifikator, ED-20 qat¬ranı, polietilenpoliamin, ВЕD-anhidridi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı