ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OKSİALKİLEN BLOKSOPOLİMERLƏRİ ƏSASINDA OLAN MAYE-KRİSTAL NANODEEMULQATORLARI ÜÇÜN ADSORBSİYANIN HESABLANMA NƏTİCƏLƏRİ HAQQINDA
Ə.A.Həsənov, T.K.Daşdiyeva

 

Poli(etilenoksid)–poli(propilenoksid) əsasında olan maye-kristal nanodeemulqatorların  adsorbsiyasının hesablanması üçün Frumkin tənliyindən istifadə edilmişdir: Гim[1–exp(Dsi/RTГm)]. Bloksopolimerlərin maksimal adsorbsiya qiymətlərinə (Гm) uyğun olan minimal səthi gərilmə qiymətlərinin müvafiq oliqomerlərin molekul kütləsindən və oksietilləşmə dərəcəsindən asılı olaraq hasablanması üçün korrelyasiya tənlikləri təklif edilməklə yanaşı  Гi–(–Δs) koordinatlarında adsorbsiyanın ümumi izoterması qurulmuş və tədqiqat nəticələri üzrə bəzi şərhlər, interpretasiyalar və nəticələr verilmişdir. 

 

Açar sözlər : Frumkin tənliyi, maye-qaz səth bölgüsündə adsorbsiya, maye-kristal nanodeemulqatorlar, səthi-fəal maddələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı