ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALİFATİK AMİNLƏR ƏSASINDA NORBORNEN TƏRKİBLİ MANNİX ƏSASLARI
G.Ə.Hacıyeva, E.H.Məmmədbəyli, S.İ.İbrahimli, İ.A.Cəfərov

 

Norbornenilmetanol, alifatik aminlər və formaldehid əsasında yeni norbornen tərkibli Mannix əsasları sintez edilmişdir. Alınan maddələrin fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmişdir. Sintez olunmuş maddələrin tərkib və quruluşu element analizi, İQ, 1H və 13C NMR spektroskopiya üsulları ilə təsdiq edilmişdir

 

Açar sözlər : ditsiklopentadien, norbornenilmetanol, ikili aminlər, dietilamin, dipropilamin, dibutilamin, dipentilamin, diheksilamin, Mannix əsasları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı