ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
HİDROGEN PEROKSİDİN VƏ OZONUN SİNXRON ELEKTROSİNTEZİ 1.Topoloji model
Q.F.Potapova, E.V.Kasatkin, M.R.Manafov, V.L.Kloçixin, P.S.Vorontsov

 

Müxtəlif üsullarla modifikasiya edilmiş toxuma karbon qrafit lifli materialın səth təbəqəsinin səthdə oksigentərkibli qrupların tərkibinə və miqdarına təsirinin qanunauyğunluqları öyrənilmişdir. H2O2-nin elektrosintez prosesində toxuma KQLMt-dən (KQLMt–Ni) olan katodların elektrokatalitik və korroziya xarakteristikaları arasında qarşılıqlı əlaqənin olması müəyyən edilmişdir. Bu katodlar H2O2-nin elektrosintez prosesində 100 А qədər cərəyan yükündə diafraqmalı elektrolizerdə sınağdan çıxarılmışdır.  Hidrogen peroksidin və ozonun sinxron elektrosintezinin topoloji modeli tərtib edilmişdir.

 

Açar sözlər : elektrosintez, hidrogen peroksid, ozon, topoloji model
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı