ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
(E/Z)-2-(2-(1-ETOKSI-1,3-DIOKSOBUTAN-2-YLIDEN)HIDRAZINIL)BENZOL SULFO TURŞUNUN SİNTEZİ, FİZİKİ-KİMYƏVİ XASSƏLƏRİ VƏ E/Z İZOMERLƏŞMƏSİ
K.T.Mahmudov

 

b-Diketonun arilhidrazonu, (E/Z)-2-[2-(1-etoksi-1,3-dioksobutan-2-iliden)hidrazinil]benzolsulfo turшu (H2L), 1-etok­si­butan-1,3-dionun 2-sulfofenildiazonium xloridlə reaksiyası üzrə sintez olunmuş və IQ, 1H, 13C NMR spek­tro­sko­piyaları, ESI-MS və element analizi metodları ilə identifikasiya edilmişdir. DMSO və H2O məhlullarında H2L E- və Z-hidrazon izomer formlarının qarışığından ibarət olur və həlledicinin polyarlığı artdıqca tarazlıq Z-hidrazon formaya doğru sürüşür. H2L-in solvatoxrom və fotolüminissent xassələri öyrönilmişdir. Həmçinin, termal xassələri də tədqiq olunmuş və H2L yüksək termal davamlılığa malikdir, 491−574 K faza keçidində (552 K) maksimum pik müşahidə edilmişdir

Açar sözlər : b-diketonların arilhidrazonları, E/Z izomerləşmə, fotolüminissent xassələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı