ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-(2-ALLİLFENOKSİ)-2,3-PROPANDİOLUN BƏZİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
Y.J.Qasımova, V.S.Həsənov, R.K.Məmmədova, G.V.Babayeva

 

Məqalədə 1-(2-allilfenoksi)qliserinin sintezi və bəzi çevrilmə məhsullarının, yəni onun b-monohalogenli, monoalkoksimetoksi, monoalkoksi, monoasetoksi, dialkilamin törəmə­lə­rinin alınması sahəsində aparılmış tədqiqatlar və bu reaksiyaların optimal şəraitlərinin müəyyən edilməsi əks olunmuşdur

Açar sözlər : propandiolun allilfenoksi, monohalogenli, monoalkoksimetoksi, monoa­l­kok­si, mono­ase­t­oksi, dialkilamin törəmələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı