ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-(2-ALLİLFENOKSİ)-2,3-PROPANDİOLUN BƏZİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
Y.J.Qasımova, V.S.Həsənov, R.K.Məmmədova, G.V.Babayeva

 

Məqalədə 1-(2-allilfenoksi)qliserinin sintezi və bəzi çevrilmə məhsullarının, yəni onun b-monohalogenli, monoalkoksimetoksi, monoalkoksi, monoasetoksi, dialkilamin törəmə­lə­rinin alınması sahəsində aparılmış tədqiqatlar və bu reaksiyaların optimal şəraitlərinin müəyyən edilməsi əks olunmuşdur

Açar sözlər : propandiolun allilfenoksi, monohalogenli, monoalkoksimetoksi, monoa­l­kok­si, mono­ase­t­oksi, dialkilamin törəmələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı