ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ÜZVİ-MİNERAL ƏLAVƏLƏRİN SEMENTİN QURULUŞ ƏMƏLƏGƏTİRMƏSİNƏ TƏSİRİ
A.A.Quvalov, D.M.Qənbərov, X.R.Səmədov

 

Mineral doldurucuların beton və məhlul qarışıqlarında müstəqil tərkib hissəsi kimi iştirak etməsi sement kompozisiyalarının səmərəliliyinin artırılmasının və inşaat texniki xassələrinin yaxşı­laş­dı­rıl­masının ən səmərəli üsullarından biridir. Yüksək dispers mineral doldurucuların betona qatılması za­manı möhkəmliyin artması, onların mikrodoldurucu effekti adlanan təbiəti və hidravlik aktivliyi ilə izah olunur. Müəyyən edilmişdir ki, üzvi-mineral modifikatorlar sement kompo­zisi­yalarının mikro­quruluşunu və fiziki-mexaniki xarakteristikalarını yaxşılaşdıraraq yeni nəsil yüksək möhkəmlikli (M1000–1200) beton istehsal etməyə imkan verir

Açar sözlər : mineral doldurucu, beton, hidravlik aktivlik, sement kompo­zisi­yaları, üzvi-mineral mo­difikatorlar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı