ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
METİLALÜMOKSANIN HİDROLİZ MƏHSULLARI İLƏ DOLDURULMUŞ POLİETİLEN ƏSASINDA (NANO)KOMPOZİTLƏR
R.V.Əliyeva, Ə.R.Vəxşuri, A.H.Əzizov, N.T. Qəhrəmanov

 

Yeni titan-fenolyat katalitik sistemlərin iştirakında etilenin polimerləşməsi aparılmış, sokatalizator – metilalümoksanın hidroliz məhsulları ilə doldurulmuş nanokompozitlər hazırlanmış və IQS, RFA, DTA,, DSK, AQM analiz üsulları ilə identifikasiya olunmuşdur. Bu nümunələrin akrilonitrillə peroksid–amin sistemlərində sopolimerləşməsi aparılmış və alınan məhsulların yaxşılaşdırılmış fiziki-mexaniki xassələrə və yüksək termooksidləşmə stabilliyinə malik olması göstərilmişdir

Açar sözlər : polietilen, nanokompozitlər, istilik-fiziki xassələr, titan-fenolyat katalizatorları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı