ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PHASE EQUILIBRIUM IN THE InSe–CaIn2Se4 SYSTEM
R.L.Musayeva

 

Phase equilibria in the InSe–CaIn2Se4 system were investigated using the methods of physico-chemical, as well by measurement of microhardness and microstructural analyses. It has been established that the cut is a quasibinary section of the ternary systems Ca–In–Se. Diagram of state in the system is of eutectic type. At room temperature the InSe based solubility reaches 2 mol %, CaIn2Se4, while based on  to CaIn2Se4 – 5.5 mol % InSe

Açar sözlər : quasibinary, eutectic, liquidus, solidus, solid solution
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı