ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PHASE EQUILIBRIUM IN THE InSe–CaIn2Se4 SYSTEM
R.L.Musayeva

 

Phase equilibria in the InSe–CaIn2Se4 system were investigated using the methods of physico-chemical, as well by measurement of microhardness and microstructural analyses. It has been established that the cut is a quasibinary section of the ternary systems Ca–In–Se. Diagram of state in the system is of eutectic type. At room temperature the InSe based solubility reaches 2 mol %, CaIn2Se4, while based on  to CaIn2Se4 – 5.5 mol % InSe

Açar sözlər : quasibinary, eutectic, liquidus, solidus, solid solution
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı