ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
METİLBİTSİKLOHEPTAN OKSİTURŞUSUNUN DİEFİRLƏRİNİN SİNTEZİ
M.K.Məmmədov, V.S.Qədirli, E.Q.Mahmudova, O.Ş.Haсıyev

 

5-karbalkoksi-5-metilbitsiklo[2.2.1]hept-2-enə birəsaslı doymuş turşuların С1–С5 termiki birləşdirilməsi reaksiyası öyrənilmiş və nətiсədə metilbitsiklik oksiturşunun diefirlərinin yeni nümayəndələri sintez edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, diefirlərdən karbetoksimetilbitsikloheptilasetat xoş ətirlidir və ondan parfümeriya kompo­zisiya­la­rının hazırlanmasında sintetik ətirli maddə kimi istifadə oluna bilər

Açar sözlər : bitsiklik diefirlər, karbetoksimetilbitsikloheptilasetat, sintetik ətirli maddələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı