ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
METİLBİTSİKLOHEPTAN OKSİTURŞUSUNUN DİEFİRLƏRİNİN SİNTEZİ
M.K.Məmmədov, V.S.Qədirli, E.Q.Mahmudova, O.Ş.Haсıyev

 

5-karbalkoksi-5-metilbitsiklo[2.2.1]hept-2-enə birəsaslı doymuş turşuların С1–С5 termiki birləşdirilməsi reaksiyası öyrənilmiş və nətiсədə metilbitsiklik oksiturşunun diefirlərinin yeni nümayəndələri sintez edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, diefirlərdən karbetoksimetilbitsikloheptilasetat xoş ətirlidir və ondan parfümeriya kompo­zisiya­la­rının hazırlanmasında sintetik ətirli maddə kimi istifadə oluna bilər

Açar sözlər : bitsiklik diefirlər, karbetoksimetilbitsikloheptilasetat, sintetik ətirli maddələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı