ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
METİLBİTSİKLOHEPTAN OKSİTURŞUSUNUN DİEFİRLƏRİNİN SİNTEZİ
M.K.Məmmədov, V.S.Qədirli, E.Q.Mahmudova, O.Ş.Haсıyev

 

5-karbalkoksi-5-metilbitsiklo[2.2.1]hept-2-enə birəsaslı doymuş turşuların С1–С5 termiki birləşdirilməsi reaksiyası öyrənilmiş və nətiсədə metilbitsiklik oksiturşunun diefirlərinin yeni nümayəndələri sintez edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, diefirlərdən karbetoksimetilbitsikloheptilasetat xoş ətirlidir və ondan parfümeriya kompo­zisiya­la­rının hazırlanmasında sintetik ətirli maddə kimi istifadə oluna bilər

Açar sözlər : bitsiklik diefirlər, karbetoksimetilbitsikloheptilasetat, sintetik ətirli maddələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı