ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-(α-TİOSİANATBENZİL)İNDOLİN-3-ONDAN 1-İMİNO-3-FENİL-4,5-DİHİDROTİAZOLO[1,2-a]İNDOLİN-3-ONUN SİNTEZİ
A.A.Niyazova, A.B.Əskərov, F.M.Muradova, S.A.Şamxalova, M.M.Allahverdiyev

2-(α-Tiosianatbenzil)indolin-3-onun asetilləşmə və xlorlaşma reaksiyasından kondensləşmiş tritsiklik 1-imino-3-fenil-4,5-dihidrotiazolo[1,2-a]indolin-3-on sintezi edilmişdir

Açar sözlər : 2-(α-tiosianatbenzil)indolin-3-on, asetilləşmə, xlorlaşdırma
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı