ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-(α-TİOSİANATBENZİL)İNDOLİN-3-ONDAN 1-İMİNO-3-FENİL-4,5-DİHİDROTİAZOLO[1,2-a]İNDOLİN-3-ONUN SİNTEZİ
A.A.Niyazova, A.B.Əskərov, F.M.Muradova, S.A.Şamxalova, M.M.Allahverdiyev

2-(α-Tiosianatbenzil)indolin-3-onun asetilləşmə və xlorlaşma reaksiyasından kondensləşmiş tritsiklik 1-imino-3-fenil-4,5-dihidrotiazolo[1,2-a]indolin-3-on sintezi edilmişdir

Açar sözlər : 2-(α-tiosianatbenzil)indolin-3-on, asetilləşmə, xlorlaşdırma
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı