ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
VIII B QRUP ELEMENTLƏRİNİN M (VIII B) ReOx/Al2O3 SİSTEMİNDƏ RENİUM OKSİDİNİN REDUKSİYASINA VƏ METANIN AKTİVLƏŞMƏSİNƏ TƏSİRİ
F.Ə.Babayeva

 

H2, CO və CH4-ın adsorbsiya (a) və hopdurulma (h) üsulları ilə hazırlanmış M (M=Co, Ni, Pt) ReOx/Al2O3 sistemi ilə qarşılıqlı təsiri tədqiq olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, ReOx-da oksigenin reaksiya qabiliyyəti M-in hopdurulma üsulundan asılıdır. Müəyyən edilmişdir ki, (h)-dan fərqli olaraq (a)-da olan oksigen reaksiyaya girmə qabiliyyətinə malik olur. Metanın aktivləşməsində oksigenin rolu müzakirə edilmişdir

Açar sözlər : metan, aktivləşmə, katalizator, renium oksidi, birləşmiş oksigen
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı