ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
VIII B QRUP ELEMENTLƏRİNİN M (VIII B) ReOx/Al2O3 SİSTEMİNDƏ RENİUM OKSİDİNİN REDUKSİYASINA VƏ METANIN AKTİVLƏŞMƏSİNƏ TƏSİRİ
F.Ə.Babayeva

 

H2, CO və CH4-ın adsorbsiya (a) və hopdurulma (h) üsulları ilə hazırlanmış M (M=Co, Ni, Pt) ReOx/Al2O3 sistemi ilə qarşılıqlı təsiri tədqiq olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, ReOx-da oksigenin reaksiya qabiliyyəti M-in hopdurulma üsulundan asılıdır. Müəyyən edilmişdir ki, (h)-dan fərqli olaraq (a)-da olan oksigen reaksiyaya girmə qabiliyyətinə malik olur. Metanın aktivləşməsində oksigenin rolu müzakirə edilmişdir

Açar sözlər : metan, aktivləşmə, katalizator, renium oksidi, birləşmiş oksigen
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı