ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MANQANIN(II) 1,10 FENANTROLİN VƏ 2,4-DİNİTROBENZOLAZOSALİSİL TURŞUSU İLƏ EKSTRAKSİYALI-FOTOMETRİK TƏYİNİ
N.X.Rüstəmov, G.Q.Abbasova, N.M.Mustafayev

 

Spektrofotometrik, İQ spektroskopik, rentgenoqrafik üsullarla və kimyəvi analizlə manqanın(II) 1,10-fenantrolin və 2,4-dinitrobenzolazosalisil turşusu ilə müxtəlifliqandlı kompleksləri tədqiq edilmişdir. Komplekslərin əmələgəlmə və ekstraksiya şəraiti, tərkibi, fiziki-kimyəvi, analitik xas­sələri tapılmışdır. Manqanın təyininin ekstraksiyalı-fotometrik metodu işlənilmiş və təyinata kənar ionların təsiri öyrənilmişdir   

Açar sözlər : manqan(II), 1,10-fenantrolin, 2,4-dinitrobenzolazosalisil turşusu, ekstraksiyalı-foto­met­rik metod, müxtəlifliqandlı komplekslər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı