ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MANQANIN(II) 1,10 FENANTROLİN VƏ 2,4-DİNİTROBENZOLAZOSALİSİL TURŞUSU İLƏ EKSTRAKSİYALI-FOTOMETRİK TƏYİNİ
N.X.Rüstəmov, G.Q.Abbasova, N.M.Mustafayev

 

Spektrofotometrik, İQ spektroskopik, rentgenoqrafik üsullarla və kimyəvi analizlə manqanın(II) 1,10-fenantrolin və 2,4-dinitrobenzolazosalisil turşusu ilə müxtəlifliqandlı kompleksləri tədqiq edilmişdir. Komplekslərin əmələgəlmə və ekstraksiya şəraiti, tərkibi, fiziki-kimyəvi, analitik xas­sələri tapılmışdır. Manqanın təyininin ekstraksiyalı-fotometrik metodu işlənilmiş və təyinata kənar ionların təsiri öyrənilmişdir   

Açar sözlər : manqan(II), 1,10-fenantrolin, 2,4-dinitrobenzolazosalisil turşusu, ekstraksiyalı-foto­met­rik metod, müxtəlifliqandlı komplekslər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı