ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT-BITUM SÜXURLARINDAN ALINMIŞ SÜNI NEFTIN VƏ ONLARIN RADIASIYA-KIMYƏVI ÇEVRILMƏ MƏHSULLARININ İQ SPEKTRLƏRİ
L.Y.Cabbarova, Z.O.Nəbizadə, S.F.Əhmədbəyova

 

Tədqiqat obyekti olaraq alternativ enerji mənbəyi olan Balaxanı neft-bitum süxurlarından alınmış sintetik neftdən istifadə olunmuşdur. Sintetik neftin radiasiya-kimyəvi çevrilmələrinin qanunauyğunluqları öyrənilmişdir. Labo­ra­to­riya tədqiqatları udulan dozanın d=43–216 kQr intervalında və doza gücünün P=0.5 Qr/s (qamma şüalanma) qiy­mə­tində aparılmışdır. Müxtəlif udulma dozalarında alınmış qazların qatılığı, radiasiya-kimyəvi çıxımı və İQ spektrləri tə­yin edilmişdir. Neft-bitum süxurlarında qətran və asfaltenlərin qatılığının çox olması onun radiasiya da­vamlılığını ar­tırır. Neft-bitum materialları radioaktiv tullantıların basdırılmasında, yol tikintisində və inşaatda hid­roizolyasiya materialı kimi geniş istifadə oluna bilər

Açar sözlər : Neft-bitumlu süxurlar, sintetik neft, radioliz
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı