ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT-BITUM SÜXURLARINDAN ALINMIŞ SÜNI NEFTIN VƏ ONLARIN RADIASIYA-KIMYƏVI ÇEVRILMƏ MƏHSULLARININ İQ SPEKTRLƏRİ
L.Y.Cabbarova, Z.O.Nəbizadə, S.F.Əhmədbəyova

 

Tədqiqat obyekti olaraq alternativ enerji mənbəyi olan Balaxanı neft-bitum süxurlarından alınmış sintetik neftdən istifadə olunmuşdur. Sintetik neftin radiasiya-kimyəvi çevrilmələrinin qanunauyğunluqları öyrənilmişdir. Labo­ra­to­riya tədqiqatları udulan dozanın d=43–216 kQr intervalında və doza gücünün P=0.5 Qr/s (qamma şüalanma) qiy­mə­tində aparılmışdır. Müxtəlif udulma dozalarında alınmış qazların qatılığı, radiasiya-kimyəvi çıxımı və İQ spektrləri tə­yin edilmişdir. Neft-bitum süxurlarında qətran və asfaltenlərin qatılığının çox olması onun radiasiya da­vamlılığını ar­tırır. Neft-bitum materialları radioaktiv tullantıların basdırılmasında, yol tikintisində və inşaatda hid­roizolyasiya materialı kimi geniş istifadə oluna bilər

Açar sözlər : Neft-bitumlu süxurlar, sintetik neft, radioliz
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı