ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İNDAN-1,3-DİONUN YENİ SINTEZ OLUNMUŞ ARİLHİDRAZONLARININ DİSSOSİASİYA SABITLƏRİNİN TƏYİNİ
K.T.Mahmudov

 

İndan-1,3-dionun yeni arilhidrazonları – 3-(2-hidroksi-3-sulfo-5-xlorfenilhidrazon)indan-1,3-dion (1), 3-(2-hidroksi-3,5-disulfofenilhidrazon)indan-1,3-dion (2), 3-(2-hidroksi-3-sulfo-5-nitrofenilhidrazon)indan-1,3-dion (3), 3-(2-hidrok­si-4-nitrofenilhidrazon)indan-1,3-dion (4) və 3-(2-hidroksifenilhidrazon)indan-1,3-dion (5) sintez olunmuş və IQ, 1H, 13C NMR spektroskopiyaları, ESI-MS və element analizi metodları ilə identifikasiya edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 15 DMSO məhlulunda hidrazon formada mövcud olur və molekuldaxili hidrogen rabitəsi hesabına stabilləşir. Potensiometrik titrləmə metodu ilə dissosiasiya sabitləri təyin edilmiş və onlar, pK1 və pK2 müvafiq olaraq 5.31 və 8.42-dən 5.94 və 9.29 intervalında dəyişir və onlar bu tip maddələr üçün gözlənilən qiymətlərə uyğundur

Açar sözlər : indan-1,3-dion, arilhidrazonlar, dissosiasiya sabitləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı