ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İNDAN-1,3-DİONUN YENİ SINTEZ OLUNMUŞ ARİLHİDRAZONLARININ DİSSOSİASİYA SABITLƏRİNİN TƏYİNİ
K.T.Mahmudov

 

İndan-1,3-dionun yeni arilhidrazonları – 3-(2-hidroksi-3-sulfo-5-xlorfenilhidrazon)indan-1,3-dion (1), 3-(2-hidroksi-3,5-disulfofenilhidrazon)indan-1,3-dion (2), 3-(2-hidroksi-3-sulfo-5-nitrofenilhidrazon)indan-1,3-dion (3), 3-(2-hidrok­si-4-nitrofenilhidrazon)indan-1,3-dion (4) və 3-(2-hidroksifenilhidrazon)indan-1,3-dion (5) sintez olunmuş və IQ, 1H, 13C NMR spektroskopiyaları, ESI-MS və element analizi metodları ilə identifikasiya edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 15 DMSO məhlulunda hidrazon formada mövcud olur və molekuldaxili hidrogen rabitəsi hesabına stabilləşir. Potensiometrik titrləmə metodu ilə dissosiasiya sabitləri təyin edilmiş və onlar, pK1 və pK2 müvafiq olaraq 5.31 və 8.42-dən 5.94 və 9.29 intervalında dəyişir və onlar bu tip maddələr üçün gözlənilən qiymətlərə uyğundur

Açar sözlər : indan-1,3-dion, arilhidrazonlar, dissosiasiya sabitləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı