ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Sb2S3–InSb2Se3S SİSTEMİNİN FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİ
İ.İ.Əliyev, G.Z.Cəfərova

 

Diferensial-termiki, rentgenfaza, mikroquruluş analizləri və eləcə də sıxlığın və mikrobərkliyin ölçül­məsi vasitəsilə Sb2S3–InSb2Se3S sistemi tədqiq edilmiş və onun hal diaqramı qurulmuşdur. Müəy­yən edilmişdir ki, Sb2S3–InSb2Se3S kəsiyi In,Sb||S,Se dördlü sisteminin qeyri-kvazibinar kə­siyidir. Sistem­də otaq temperaturunda Sb2S3 əsasında 3 mol% InSb2Se3S həll olur, InSb2Se3S bir­ləşməsi əsasında isə 7 mol% Sb2S3 həll olur

Açar sözlər : dördlü sistem, kvazibinar, evtektika, qeyri-kvazibinar, inkonqruent
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı