ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
n-C5–n-C8 PARAFİN KARBOHİDROGENLƏRİNİN ADSORBSİYASINA VƏ İZOMERLƏŞDİRİLMƏSİNƏ TƏCRÜBƏ ŞƏRAİTİNİN TƏSİRİNİN TƏDQİQİ
Ç.Ş.İbrahimov, E.B.Nurməmmədov, N.Ə.Sadıqova

 

n-C5n-C8 karbohidrogenlərin aşağı oktanlı qaz kondensatı benzinindən adsorbsiya ilə ayrılması və katalitik izomerləşdirilməsi qurğusunun texnoloji sxemi işlənib hazırlanmışdır. Burada məqsəd xammalın miqdarını itirməmək şərti ilə qaz kondensatı benzininin oktan ədədinin yüksəldilməsi olmuşdur. Bu məqsədə nail olmaq üçün texnoloji parametrlərin, yəni temperaturun, xammalın həcmi sürətinin, izomerləşmə reaktorundakı təzyiqin, CaA adsorbentinin aktivliyinin və məsaməliliyinin, hidrogen və n-parafin nisbətinin adsorbsiyaya, desorbsiyaya, karbohidrogenlərin izomerləşməsinə təsirinin tədqiqatları aparılmışdır. Tədqiq edilən karbohidrogenlərin yüksək təmizlikli desorbsiya çıxımı və maksimum dərəcədə izomerləşdirilməsinin təcrübi şəraiti müəyyənləşdirilmişdir

Açar sözlər : n-parafinlər, adsorbsiya, desorbsiya, izomerləşmə, n-C5–n-C8 karbohidrogenləri, seolit CaA
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı