ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
n-C5–n-C8 PARAFİN KARBOHİDROGENLƏRİNİN ADSORBSİYASINA VƏ İZOMERLƏŞDİRİLMƏSİNƏ TƏCRÜBƏ ŞƏRAİTİNİN TƏSİRİNİN TƏDQİQİ
Ç.Ş.İbrahimov, E.B.Nurməmmədov, N.Ə.Sadıqova

 

n-C5n-C8 karbohidrogenlərin aşağı oktanlı qaz kondensatı benzinindən adsorbsiya ilə ayrılması və katalitik izomerləşdirilməsi qurğusunun texnoloji sxemi işlənib hazırlanmışdır. Burada məqsəd xammalın miqdarını itirməmək şərti ilə qaz kondensatı benzininin oktan ədədinin yüksəldilməsi olmuşdur. Bu məqsədə nail olmaq üçün texnoloji parametrlərin, yəni temperaturun, xammalın həcmi sürətinin, izomerləşmə reaktorundakı təzyiqin, CaA adsorbentinin aktivliyinin və məsaməliliyinin, hidrogen və n-parafin nisbətinin adsorbsiyaya, desorbsiyaya, karbohidrogenlərin izomerləşməsinə təsirinin tədqiqatları aparılmışdır. Tədqiq edilən karbohidrogenlərin yüksək təmizlikli desorbsiya çıxımı və maksimum dərəcədə izomerləşdirilməsinin təcrübi şəraiti müəyyənləşdirilmişdir

Açar sözlər : n-parafinlər, adsorbsiya, desorbsiya, izomerləşmə, n-C5–n-C8 karbohidrogenləri, seolit CaA
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı