ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-METİLTSİKLOPENTENİN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞDİRİLMƏSİNDƏN ALINMIŞ OKSİDATIN KATALİTİK ÇEVRİLMƏ REAKSIYASININ TƏDQİQİ
F.M.Məmmədov, S.Ə.Əliyeva, Z.Ə.Ehtibarova, M.İ.Nadiri, E.S.Məmmədova

 

1-metiltsiklopentenin maye fazada oksidləşdirilməsindən alınmış oksigenli birləşmələrin katalitik üsulla uyğun dien karbohidrogenlərinə çevrilmə reaksiyası tədqiq edilmişdir. Reaksiya 100–3950C temperaturda 0.8–0.9 saat-1 həcmi sürətlə Ba3(PO4)2 katalizatoru iştirakında aparılmışdır. Qoyulan təcrübələrdən məlum olmuşdur ki, tapılan optimal şəraitdə 360–3800C temperaturda ikiqat rabitələri 1,3-vəziyyətdə olan metiltsiklopentadienlərin çıxımı 80–82.4% təşkil edir. Bu şəraitdə konversiya 100% hesablanmışdır

Açar sözlər : 1-metiltsiklopenten, oksidat, metiltsiklopentanollar, katalizator Ba3(PO4)2 , metiltsiklopentadienlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı