ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KETONLARIN PERSPEKTİV ALINMA TEXNOLOGİYASI
N.T.Əliyeva, T.M.Aboul-Fotoh, E.A.Hüseynova, K.Y.Əcəmov

 

Genişləndirilmiş laboratoriya qurğusunda doymuş ketonların istehsalı üçün yeni texnologiya yoxlanılmışdır. Pro­ses bitki və heyvan yağlarının hidrogenləşməsində istifadə olunan nikelkizelqur katalizatorunun iştirakı ilə izopropil və ikili butil spirtinin qaz fazada dehidrogenləşməsindən ibarətdir. Sənayedə istifadə olunan sxemlə müqayisədə təcrübələr əsasında hazırlanmış yeni prinsipial texnoloji sxem aseton və metiletilketonun yüksək çıxımına, aşağı enerji və reagent sərfinə, texnologiyanı sadələşdirməyə (birmərhələli, nisbətən aşağı temperaturlu şərait, yan məhsulların alınmaması) imkan verir.

 

Açar sözlər : qaz fazada dehidrogenləşmə, aseton, metiletilketon, nikelkizelqur katalizatoru, yeni texnologiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı