ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KETONLARIN PERSPEKTİV ALINMA TEXNOLOGİYASI
N.T.Əliyeva, T.M.Aboul-Fotoh, E.A.Hüseynova, K.Y.Əcəmov

 

Genişləndirilmiş laboratoriya qurğusunda doymuş ketonların istehsalı üçün yeni texnologiya yoxlanılmışdır. Pro­ses bitki və heyvan yağlarının hidrogenləşməsində istifadə olunan nikelkizelqur katalizatorunun iştirakı ilə izopropil və ikili butil spirtinin qaz fazada dehidrogenləşməsindən ibarətdir. Sənayedə istifadə olunan sxemlə müqayisədə təcrübələr əsasında hazırlanmış yeni prinsipial texnoloji sxem aseton və metiletilketonun yüksək çıxımına, aşağı enerji və reagent sərfinə, texnologiyanı sadələşdirməyə (birmərhələli, nisbətən aşağı temperaturlu şərait, yan məhsulların alınmaması) imkan verir.

 

Açar sözlər : qaz fazada dehidrogenləşmə, aseton, metiletilketon, nikelkizelqur katalizatoru, yeni texnologiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı