ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ge–Sm–Te ÜÇLÜ SİSTEMİNİN Ge0.84Те0.16–Sm5Ge2Те7 POLİTERMİK KƏSİYİNİN TƏDQİQİ
Z.M.Muxtarova, D.C.Əjdərova, İ.B.Bəxtiyarlı

 

Fiziki-kimyəvi analizin kompleks metodları ilə Ge0.84Те0.,16–Sm5Ge2Те7 kəsiyi öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, bu sistem Ge–Te–Sm üçlü sisteminin qeyri-kvazibinar kəsiyidir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı