ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ge–Sm–Te ÜÇLÜ SİSTEMİNİN Ge0.84Те0.16–Sm5Ge2Те7 POLİTERMİK KƏSİYİNİN TƏDQİQİ
Z.M.Muxtarova, D.C.Əjdərova, İ.B.Bəxtiyarlı

 

Fiziki-kimyəvi analizin kompleks metodları ilə Ge0.84Те0.,16–Sm5Ge2Те7 kəsiyi öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, bu sistem Ge–Te–Sm üçlü sisteminin qeyri-kvazibinar kəsiyidir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı