ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEODİM, SAMARİUM VƏ QADOLİNİUMUN O-FTALAT TURŞUSU İLƏ KOMPLEKSLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ STRUKTUR-KİMYƏVİ TƏDQİQİ
M.K.Munşiyeva, M.R.Bağıyeva, F.F.Cəlaləddinov, D.M.Qənbərov

 

Nadir torpaq elementlərinin – Nd, Sm və Gd – o-ftalat turşusu ilə kompleks birləşmələri sintez edilmişdir. Alınan kompleks birləşmələr RFA, derivatoqrafik və İQ spektroskopiya metodları ilə tədqiq edilmişdir

Açar sözlər : komplekslər, lantanoidlər, o-ftalat turşusu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı