ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEODİM, SAMARİUM VƏ QADOLİNİUMUN O-FTALAT TURŞUSU İLƏ KOMPLEKSLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ STRUKTUR-KİMYƏVİ TƏDQİQİ
M.K.Munşiyeva, M.R.Bağıyeva, F.F.Cəlaləddinov, D.M.Qənbərov

 

Nadir torpaq elementlərinin – Nd, Sm və Gd – o-ftalat turşusu ilə kompleks birləşmələri sintez edilmişdir. Alınan kompleks birləşmələr RFA, derivatoqrafik və İQ spektroskopiya metodları ilə tədqiq edilmişdir

Açar sözlər : komplekslər, lantanoidlər, o-ftalat turşusu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı