ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALÜMOSİLİKAT GİLLƏRİN ABŞERON TORPAQLARININ EKOLOJİ VƏZİYYƏTİNƏ TƏSİRİ
Z.R.Ağayeva, B.G.Məmmədova, E.M.Kazımova, İ.Ə.Talıblı, S.G.Efendiyeva, Ç.M.Şabanova

Məqalədə torpağın ekoloji mühitini sağlamlaşdırmaq, torpağa verilən mineral gübrələrin səmərəliliyini artırmaq üçün mineral gübrə fonunda torpağa verilən bentonit gilindən istifadə edilir. Torpaqların deqradasiyalaşmasının sürətini azaltmaq, eləcədə, bitkilərin məhsuldarlığını artırmaqla yanaşı, həmçinin torpağın su-fiziki və aqrofiziki rejiminə də əhəmiyyətli təsir göstərir. Torpağın su-fiziki, aqrokimyəvi xüsusiyyətlərinə və ekoloji mühitin sağlamlaşmasına əlverişli şərait yaradır ki, bu da bitkilərin boy artımını və torpaqda  mütəhərrik fosforun miqdarını yaxşılaşdırır

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-82-85

Açar sözlər : boz-qonur torpaq, süxur, montmorilonit, bentonit gili, badımcan bitkisi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPİLENİN POLİMERLƏŞMƏ PROSESİNİN QEYRİ-STASİONAR RİYAZİ MODELİNİN YARADILMASIA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova, E.F.Əliyev
- Tl9SmTe6 –Tl4PbTe3 VƏ Tl9SmTe6 –Tl9BiTe6 SİSTEMLƏRİNİN FAZA DİAQRAMLARININ MODELLƏŞDİRİLMƏSİS.Z.İmaməliyeva, G.İ.Ələkbərzadə, A.N.Məmmədov, M.B.BabanlıDavamı