ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALÜMOSİLİKAT GİLLƏRİN ABŞERON TORPAQLARININ EKOLOJİ VƏZİYYƏTİNƏ TƏSİRİ
Z.R.Ağayeva, B.G.Məmmədova, E.M.Kazımova, İ.Ə.Talıblı, S.G.Efendiyeva, Ç.M.Şabanova

Məqalədə torpağın ekoloji mühitini sağlamlaşdırmaq, torpağa verilən mineral gübrələrin səmərəliliyini artırmaq üçün mineral gübrə fonunda torpağa verilən bentonit gilindən istifadə edilir. Torpaqların deqradasiyalaşmasının sürətini azaltmaq, eləcədə, bitkilərin məhsuldarlığını artırmaqla yanaşı, həmçinin torpağın su-fiziki və aqrofiziki rejiminə də əhəmiyyətli təsir göstərir. Torpağın su-fiziki, aqrokimyəvi xüsusiyyətlərinə və ekoloji mühitin sağlamlaşmasına əlverişli şərait yaradır ki, bu da bitkilərin boy artımını və torpaqda  mütəhərrik fosforun miqdarını yaxşılaşdırır

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-82-85

Açar sözlər : boz-qonur torpaq, süxur, montmorilonit, bentonit gili, badımcan bitkisi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı