ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OKSİKREKİNQ KATALİZATORLARIN REGENERASİYASININ BƏZİ ASPEKTLƏRİ
K.Y.Əcəmov, E.A.Hüseynova, L.A.Mürsəlova, S.R.Səfərova

 Derivatoqrafik  analiz  məlumatlarına  əsaslanaraq  oksidləşdirici  regenerasiya prosesində  iştirak  edən vakuum  qazoylun  oksikrekinq  prosesində  iştirak  edən  katalizator  nümunələri  tədqiq  edilərək müəyyən  olunmuşdur  ki,  katalizatorun  səthində  xarakterik  temperatur  anomaliyaları  ilə  olan  2  növ sıxlaşma  məhsulu  mövcüddur:  oksigen  tərkibli  sıxlaşma  məhsullar  (OSM)  və  daha  sabit  oksigen olmayan  yüksəkmolekullu  sıxlaşma məhsulları (SM). Səthi məhsulların tədrici parçalanma mexanizmi irəli sürülüb.  Kissinger  metodu  ilə  səth  sıxlaşma  məhsullarının  destruksiya  edilməsi  üçün  aktivasiya enerjisini  qiymətləndirilmişdir.  Qeyd  olunmuşdur  ki,  regenerasiya  şəraitində  qalma  müddətinin  artması  aktivasiya  enerjisində azalmaya səbəb olur

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-77-81

Açar sözlər : oksikrekinq, diferensial-termoqravimetrik analiz, seolittərkibli katalizator, regenerasiya
Məqaləyə baxın