ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FOTOLİZ REAKSIYALARINA ƏSASƏN FENOLUN PARÇALANMASININ EKOLOJİ ASPEKTLƏRİ
E.M.Qədirova

İlk dəfə olaraq TiO2 nano hissəcikləri və metil3-aminokrotonat iştirakında fenolun fotokimyəvi  kimyəvi parçalanması aparılmış və fenolun 80% parçalanması müəyyən edilmişdir. Proses iki saat davam etmişdir. Nəticələr kütlə xromatoqrafiyası ilə təsdiq edilmişdir. TiO2 nano hissəciklərinin TiO2-nin rutil formasından ibarətdir və  XRD metodu ilə təyin edilmişdir. Nano hissəciklərin ölçüsü transmissiya elektron mikroskopu ilə tədqiq edilmiş və təxminən 10-20 nm  arasında olmuş, onların ümumi sahəsi isə 159.6 m2/q təşkil etmişdir. Fotoliz prosesi UB şüalandırıcı  cihazda aparılmış və  udma əmsalının dalğa uzunluğundan asılılığı “Varian" cihazı ilə müəyyən edilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-71-76 

Açar sözlər : UV radiasiya,metil3-aminokrotonat, fenol, parçalanma, TiO2 nanohissəcikər və s
Məqaləyə baxın