ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FENOLUN 1-METİLTSİKLENLƏRLƏ KATALİTİK TSİKLOALKİLLƏŞMƏ REAKSİYALARININ FASİLƏSİZ İŞLƏYƏN QURĞUDA TƏDQİQİ
R.K.Əzimova

Məqalədə fenolun 1-metiltsiklopenten və 1-metiltsikloheksenlə ortofosfat turşusu hopdurulmuş seo­lit Y katalizatorunun iştirakı ilə tsikloalkilləşməsinin nəticələri göstərilir. Reaksiyanın tem­pera­tu­rundan götürülən komponentləri nisbətlərindən və həcmi sürətindən asılı olaraq əlverişli şərait mü­əy­yən olunmuşdur. Bununla da para-əvəzlənmiş tsikloalkilfenolların yüksək çıxımına nail olmaq mümkündur (71.4–76.5%)

Açar sözlər : fenol, 1-metiltsiklopenten, 1-metiltsikloheksen, fosfortərkibli seolit-Y, tsikloalkilləşmə, alkilfenol
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı