ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İZOTAKTİK POLİPROPİLEN VƏ ETİLENPROPİLENDİEN KAUÇUKU ƏSASLI METALTƏRKİBLİ NANOKOMPOZİTLƏR
N.A.Əlimirzəyeva

İşdə tərkibində mexaniki-kimyəvi üsulla alınmış və yüksək təzyiq polietilenində stabilləşdirilmiş mis oksidi nanohissəcikləri (NH) saxlayan nanodoldurucu (ND) əlavəsinin izotaktik polipropilen (PP) və etilenpropilendien kauçuku (EPDK) əsaslı qarışıq termoplastik elastomerlərin (TPE) fiziki-mexaniki, reoloji xassələrinə və kristallaşmasına təsiri üzrə aparılan tədqiqatlardan alınmış dəlillər  ümumiləşdirilmişdir. Göstərilmişdir ki, TPE-yə mis oksidi nanohissəcikləri saxlayan nanodoldurucunun daxil edilməsi daha perspektlidir, beləki həmin əlavə kompozisiyada təbəqəli xırdasferolit struktur  əmələ gətirməklə onun ərinti axıcılığı göstəricisini, reoloji və fiziki-mexaniki  xassələrini yaxşılaşdırır ki, bu da alınmış kompozisiyaların tətbiq sahələrini daha da genişləndirməyə imkan verir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-41-45 

Açar sözlər : metaltərkibli nanokompozitlər, izotaktik polipropilen, etilenpropilendien kauçuku, mis oksidi nano­hi­s­səciyi, fiziki-mexaniki, reoloji xassələr, kristallaşma
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPİLENİN POLİMERLƏŞMƏ PROSESİNİN QEYRİ-STASİONAR RİYAZİ MODELİNİN YARADILMASIA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova, E.F.Əliyev
- Tl9SmTe6 –Tl4PbTe3 VƏ Tl9SmTe6 –Tl9BiTe6 SİSTEMLƏRİNİN FAZA DİAQRAMLARININ MODELLƏŞDİRİLMƏSİS.Z.İmaməliyeva, G.İ.Ələkbərzadə, A.N.Məmmədov, M.B.BabanlıDavamı