ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İZOTAKTİK POLİPROPİLEN VƏ ETİLENPROPİLENDİEN KAUÇUKU ƏSASLI METALTƏRKİBLİ NANOKOMPOZİTLƏR
N.A.Əlimirzəyeva

İşdə tərkibində mexaniki-kimyəvi üsulla alınmış və yüksək təzyiq polietilenində stabilləşdirilmiş mis oksidi nanohissəcikləri (NH) saxlayan nanodoldurucu (ND) əlavəsinin izotaktik polipropilen (PP) və etilenpropilendien kauçuku (EPDK) əsaslı qarışıq termoplastik elastomerlərin (TPE) fiziki-mexaniki, reoloji xassələrinə və kristallaşmasına təsiri üzrə aparılan tədqiqatlardan alınmış dəlillər  ümumiləşdirilmişdir. Göstərilmişdir ki, TPE-yə mis oksidi nanohissəcikləri saxlayan nanodoldurucunun daxil edilməsi daha perspektlidir, beləki həmin əlavə kompozisiyada təbəqəli xırdasferolit struktur  əmələ gətirməklə onun ərinti axıcılığı göstəricisini, reoloji və fiziki-mexaniki  xassələrini yaxşılaşdırır ki, bu da alınmış kompozisiyaların tətbiq sahələrini daha da genişləndirməyə imkan verir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-41-45 

Açar sözlər : metaltərkibli nanokompozitlər, izotaktik polipropilen, etilenpropilendien kauçuku, mis oksidi nano­hi­s­səciyi, fiziki-mexaniki, reoloji xassələr, kristallaşma
Məqaləyə baxın