ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BiSI–BiTeI SISTEMİNDƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ QARŞILIQLI TƏSİR
E.C.Əhmədov

DTA və RFA nəticələrinə əsasən BiTeI–BiSI sistemində faza tarazlıqları öyrənilmiş və Tx faza diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, sistem subsolidusda stabildir və otaq temperaturunda BiTeI əsasında 7–8 mol%, BiSI əsasında isə 5 mol%-ə yaxın bərk məhlul sahəsi əmələ gətirir. Bütövlükdə isə sistem qeyri-kvazibinardır. Geniş tərkib intervallarında maye fazadan ilkin olaraq Bi19S27I3 (0–33 mol% BiTeI) və tetradimit – Bi2Te2S (33–83 mol% BiTeI) kristallaşır

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-36-40 

Açar sözlər : BiTeI–BiSI sistemi, faza diaqramı, bərk məhlullar, Raşba yarımkeçiriciləri
Məqaləyə baxın