ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BiSI–BiTeI SISTEMİNDƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ QARŞILIQLI TƏSİR
E.C.Əhmədov

DTA və RFA nəticələrinə əsasən BiTeI–BiSI sistemində faza tarazlıqları öyrənilmiş və Tx faza diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, sistem subsolidusda stabildir və otaq temperaturunda BiTeI əsasında 7–8 mol%, BiSI əsasında isə 5 mol%-ə yaxın bərk məhlul sahəsi əmələ gətirir. Bütövlükdə isə sistem qeyri-kvazibinardır. Geniş tərkib intervallarında maye fazadan ilkin olaraq Bi19S27I3 (0–33 mol% BiTeI) və tetradimit – Bi2Te2S (33–83 mol% BiTeI) kristallaşır

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-36-40 

Açar sözlər : BiTeI–BiSI sistemi, faza diaqramı, bərk məhlullar, Raşba yarımkeçiriciləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı