ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BiSI–BiTeI SISTEMİNDƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ QARŞILIQLI TƏSİR
E.C.Əhmədov

DTA və RFA nəticələrinə əsasən BiTeI–BiSI sistemində faza tarazlıqları öyrənilmiş və Tx faza diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, sistem subsolidusda stabildir və otaq temperaturunda BiTeI əsasında 7–8 mol%, BiSI əsasında isə 5 mol%-ə yaxın bərk məhlul sahəsi əmələ gətirir. Bütövlükdə isə sistem qeyri-kvazibinardır. Geniş tərkib intervallarında maye fazadan ilkin olaraq Bi19S27I3 (0–33 mol% BiTeI) və tetradimit – Bi2Te2S (33–83 mol% BiTeI) kristallaşır

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-36-40 

Açar sözlər : BiTeI–BiSI sistemi, faza diaqramı, bərk məhlullar, Raşba yarımkeçiriciləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı