ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BiSI–BiTeI SISTEMİNDƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ QARŞILIQLI TƏSİR
E.C.Əhmədov

DTA və RFA nəticələrinə əsasən BiTeI–BiSI sistemində faza tarazlıqları öyrənilmiş və Tx faza diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, sistem subsolidusda stabildir və otaq temperaturunda BiTeI əsasında 7–8 mol%, BiSI əsasında isə 5 mol%-ə yaxın bərk məhlul sahəsi əmələ gətirir. Bütövlükdə isə sistem qeyri-kvazibinardır. Geniş tərkib intervallarında maye fazadan ilkin olaraq Bi19S27I3 (0–33 mol% BiTeI) və tetradimit – Bi2Te2S (33–83 mol% BiTeI) kristallaşır

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-36-40 

Açar sözlər : BiTeI–BiSI sistemi, faza diaqramı, bərk məhlullar, Raşba yarımkeçiriciləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPİLENİN POLİMERLƏŞMƏ PROSESİNİN QEYRİ-STASİONAR RİYAZİ MODELİNİN YARADILMASIA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova, E.F.Əliyev
- Tl9SmTe6 –Tl4PbTe3 VƏ Tl9SmTe6 –Tl9BiTe6 SİSTEMLƏRİNİN FAZA DİAQRAMLARININ MODELLƏŞDİRİLMƏSİS.Z.İmaməliyeva, G.İ.Ələkbərzadə, A.N.Məmmədov, M.B.BabanlıDavamı