ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MOTOR YAĞLARINA SİNTETİK SULFONAT AŞQARLARI
İ.C.Güləliyev, S.M.Vəliyeva

Oliqomer propilenin C18–С30 fraksiyasından istifadə etməklə alınan alkilnaftalin əsasında yağda həll olan kalsium sulfonatları alınmış və xarakterizə edilmişdir. Yaradılmış müxtəlif qələvili sintetik sulfonat aşqarları yüksək fiziki-kimyəvi və funksional xassələrə malik olub, göstəricilərə görə əmtəə neft mənşəli C-150 və C-300 sulfonatlardan, həmçinin xarici analoq olan OLOA -246 B və Xaytek 6060M aşqarlarından üstündürlər. Alınmış yüksək qələvili aşqarın iştiraki ilə keyfiyyət göstəricilərinə görə irəli sürülən tələblərə cavab verən M-10 Г2 tipli təcrübi motor yağı işlənilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-32-35 

Açar sözlər : alkilnaftalin, sulfonat aşqarları, yuyucu-dispersedici aşqarlar, motor yağları, funksional xassələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı