ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MOTOR YAĞLARINA SİNTETİK SULFONAT AŞQARLARI
İ.C.Güləliyev, S.M.Vəliyeva

Oliqomer propilenin C18–С30 fraksiyasından istifadə etməklə alınan alkilnaftalin əsasında yağda həll olan kalsium sulfonatları alınmış və xarakterizə edilmişdir. Yaradılmış müxtəlif qələvili sintetik sulfonat aşqarları yüksək fiziki-kimyəvi və funksional xassələrə malik olub, göstəricilərə görə əmtəə neft mənşəli C-150 və C-300 sulfonatlardan, həmçinin xarici analoq olan OLOA -246 B və Xaytek 6060M aşqarlarından üstündürlər. Alınmış yüksək qələvili aşqarın iştiraki ilə keyfiyyət göstəricilərinə görə irəli sürülən tələblərə cavab verən M-10 Г2 tipli təcrübi motor yağı işlənilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-32-35 

Açar sözlər : alkilnaftalin, sulfonat aşqarları, yuyucu-dispersedici aşqarlar, motor yağları, funksional xassələr
Məqaləyə baxın