ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Mo–S NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN BİRGƏ ELEKTROÇÖKDÜRÜLMƏSİ
S.F.Cəfərova

Təqdim edilən işdə elektrolitlərin suda məhlullarından molibden və kükürdün birgə elektrokimyəvi çökmə prosesi öyrənilmişdir. Pt elektrodu üzərində tsiklik polyarizasiya əyrilərinin çəkilməsi ilə Mo və S-ün birgə elektrokimyəvi çökmə prosesi üçün potensial sahəsi təyin edilmişdir. Alınan nazik təbəqələrin müxtəlif müasir metodlarla öyrənilməsi zamanı, müəyyən edilmişdir ki, rentgen faza və Raman səpələnməsi (kombinassion səpələnmə) analizləri nəticəsində əldə olunan piklər MoS2 birləşməsinə uyğundur

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-16-19

 

Açar sözlər : MoS2, polyarizasiya, nazik təbəqələr, elektrokimyəvi çökdürülmə, yarımkeçirici
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPİLENİN POLİMERLƏŞMƏ PROSESİNİN QEYRİ-STASİONAR RİYAZİ MODELİNİN YARADILMASIA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova, E.F.Əliyev
- Tl9SmTe6 –Tl4PbTe3 VƏ Tl9SmTe6 –Tl9BiTe6 SİSTEMLƏRİNİN FAZA DİAQRAMLARININ MODELLƏŞDİRİLMƏSİS.Z.İmaməliyeva, G.İ.Ələkbərzadə, A.N.Məmmədov, M.B.BabanlıDavamı