ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Mo–S NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN BİRGƏ ELEKTROÇÖKDÜRÜLMƏSİ
S.F.Cəfərova

Təqdim edilən işdə elektrolitlərin suda məhlullarından molibden və kükürdün birgə elektrokimyəvi çökmə prosesi öyrənilmişdir. Pt elektrodu üzərində tsiklik polyarizasiya əyrilərinin çəkilməsi ilə Mo və S-ün birgə elektrokimyəvi çökmə prosesi üçün potensial sahəsi təyin edilmişdir. Alınan nazik təbəqələrin müxtəlif müasir metodlarla öyrənilməsi zamanı, müəyyən edilmişdir ki, rentgen faza və Raman səpələnməsi (kombinassion səpələnmə) analizləri nəticəsində əldə olunan piklər MoS2 birləşməsinə uyğundur

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-16-19

 

Açar sözlər : MoS2, polyarizasiya, nazik təbəqələr, elektrokimyəvi çökdürülmə, yarımkeçirici
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı