ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Mo–S NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN BİRGƏ ELEKTROÇÖKDÜRÜLMƏSİ
S.F.Cəfərova

Təqdim edilən işdə elektrolitlərin suda məhlullarından molibden və kükürdün birgə elektrokimyəvi çökmə prosesi öyrənilmişdir. Pt elektrodu üzərində tsiklik polyarizasiya əyrilərinin çəkilməsi ilə Mo və S-ün birgə elektrokimyəvi çökmə prosesi üçün potensial sahəsi təyin edilmişdir. Alınan nazik təbəqələrin müxtəlif müasir metodlarla öyrənilməsi zamanı, müəyyən edilmişdir ki, rentgen faza və Raman səpələnməsi (kombinassion səpələnmə) analizləri nəticəsində əldə olunan piklər MoS2 birləşməsinə uyğundur

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-16-19

 

Açar sözlər : MoS2, polyarizasiya, nazik təbəqələr, elektrokimyəvi çökdürülmə, yarımkeçirici
Məqaləyə baxın