ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BİFUNKSİONAL KLİNOPTİLOLİT VƏ ETİLENİN HEKSEN İLƏ BİRGƏPOLİMERİ ƏSASINDA NANOKOMPOZİTLƏRİN REOLOJİ XASSƏLƏRİ
İ.V.Bayramova

Temperaturun və yerdəyişmə gərginliyinin etilenin heksen ilə birgəpolimerinin və onun klinoptilolit ilə doldurulmuş nanokompozitlərinin reoloji xassələrinə təsirinin tədqiqinin nəticələri təqdim olunur. Reoloji ölçmələr 190–2500С temperatur diapazonunda həyata keçirilmişdir. Yerdyişmə sürətinin yerdəyişmə gərginliyindən, ərintinini effektiv özlülüyünün yerdəyişmə sürətindən, arrenius koordinantlarında ərintinin özlülüyünün temperaturdan asılılığı öyrənilmişdir. Nanokompozitlərin özlülük xassələrinin universal temperatur-invariant xüsusiyyətlərinin istifadəsi yüksək yerdəyişmə sürətləri sahəsinə ekstrapolyasiya yolu ilə onların ekstruziya və təzyiq altında tökmə üsulları ilə emal şəraitiniə yaxın effektiv özlülüyünün təqribi hesablamalarını həyata keçirməyə imkan verir.  

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-2-83-89

Açar sözlər : özlülük, yerdəyişmə sürəti, yerdəyişmə gərginliyi, nanokompozitlər, polimer ərintisi, klinoptilolit
Məqaləyə baxın