ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
α-METOKSİAMİDLƏRİN TiCl4 KATALİZATORU İŞTRAKINDA MALONONİTRİLLƏ QARŞILIQLI TƏSİR REAKSİYALARI
K.E.Hacıyeva, A.I.Ismiyev, A.M.Məhərrəmov

 Azinger reaksiyası ilə yüksək çıxımla 2,5-dihidro-1,3-tiazollar alınmış, onların turşu xloranhidridləri ilə qarşılıqlı təsirindən N-asetil iminium xloridlər sintez edilmiş, sonuncuların metanoliz reaksiyasından isə müvafiq α-metok­siamidlərin alınması göstərilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, sintez edilmiş α-metoksiamidlərdə metoksi qrupun malononitrillə nukleofil əvəz olunması həm katalizatorsuz, həm də AlCl3, ZnCl2 tipli Lyuis katalizatorları iştirakında baş vermir. Aşkar olunmuşdur ki, bu reaksiya  katalizator kimi TiCl4-dən istifadə etdikdə gedir, reaksiya məhsulu olan 2-(3-asetil-2,2,5,5-tetrametiltiazolidin-4-il)malononitrilin çıxımı 42–47% təşkil edir. Reaksiya məhsullarının təmiz­lənməsi və ayrılması kоlonkalı xromotoqrafiya üsulu ilə yerinə yetirilmişdir.

Açar sözlər : 2,5-dihidro-1,3-tiazollar, α-metoksiamid, malononitril, titan(IV) xlorid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı