ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ BUTİL SPİRTLƏRİNİN UYĞUN KARBONİLLİ BİRLƏŞMƏLƏRƏ OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ
Z.A.Şabanova

Modifikasiya olunmuş sintetik (А, Х, Y) və təbii (MOR, Clр) seolitlərin butil spirtlərinin uyğun karbonilli bir­ləş­mə­lərə oksidləşdirici dehidrogenləşməsi reaksiyalarında katalitik aktivliyi öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, bi­me­talseolit katalizatorları bu reaksiyalarda yüksək aktivlik göstərir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-3-27-30 

Açar sözlər : oksidləşdirici dehidrogenləşmə, butil spirti, kinetika, mexanizm
Məqaləyə baxın