ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ BUTİL SPİRTLƏRİNİN UYĞUN KARBONİLLİ BİRLƏŞMƏLƏRƏ OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ
Z.A.Şabanova

Modifikasiya olunmuş sintetik (А, Х, Y) və təbii (MOR, Clр) seolitlərin butil spirtlərinin uyğun karbonilli bir­ləş­mə­lərə oksidləşdirici dehidrogenləşməsi reaksiyalarında katalitik aktivliyi öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, bi­me­talseolit katalizatorları bu reaksiyalarda yüksək aktivlik göstərir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-3-27-30 

Açar sözlər : oksidləşdirici dehidrogenləşmə, butil spirti, kinetika, mexanizm
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı