ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QARIŞDIRICI-NƏMLƏŞDİRİCİ DƏNƏVƏRLƏŞDİRİCİDƏ ALUNİTİN FASILƏSIZ DƏNƏVƏRLƏŞDİRİLMƏSİ PROSESİNİN TƏDQİQİ
X.M.Adıgözəlov, Q.M.Səmədzadə, Q.B.Şadlinskaya, A.İ.Ağayev, U.N.Şərifova

 Tədqiqat nəticəsində qarışdırıcı-nəmləşdiricidə  alunit süxurunun dənəvərləşdirilməsinin  optimal şəraiti (vaxt, valın fırlanma sürəti, suyun miqdarı) müəyyən edilmiş, bu zaman prosesin şaxt tipli reaktorda aparılması  üçün dənəvərlərin möhkəmliyinə nail olunmuşdur

Açar sözlər : dənəvər, qarışdırıcı, dənəvərləşdirici, dənəvərlərin bərkliyi, dehidratlaşma, reduksiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı