ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QARIŞDIRICI-NƏMLƏŞDİRİCİ DƏNƏVƏRLƏŞDİRİCİDƏ ALUNİTİN FASILƏSIZ DƏNƏVƏRLƏŞDİRİLMƏSİ PROSESİNİN TƏDQİQİ
X.M.Adıgözəlov, Q.M.Səmədzadə, Q.B.Şadlinskaya, A.İ.Ağayev, U.N.Şərifova

 Tədqiqat nəticəsində qarışdırıcı-nəmləşdiricidə  alunit süxurunun dənəvərləşdirilməsinin  optimal şəraiti (vaxt, valın fırlanma sürəti, suyun miqdarı) müəyyən edilmiş, bu zaman prosesin şaxt tipli reaktorda aparılması  üçün dənəvərlərin möhkəmliyinə nail olunmuşdur

Açar sözlər : dənəvər, qarışdırıcı, dənəvərləşdirici, dənəvərlərin bərkliyi, dehidratlaşma, reduksiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı