ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ZOL-GEL YANMA ÜSULU İLƏ ALINAN Cu–Mn–Fe KATALİTİK SİSTEMLƏRİN İŞTİRAKI İLƏ KARBON MONOOKSİDİN AŞAĞI TEMPERATURLU OKSİDLƏŞMƏSİ
G.R.Əzimova

Karbon monooksidin oksidləşməsi reaksiyası zol-gel yanma usulu ilə alınmış Cu–Mn–Fe (1:1:1;  2:1:1;  1:2:1 и  1:1:2)  oksid katalitik sistemlərinin iştirakı ilə tədqiq olunub. Rentgen faza analizinin nəticələri göstərdi ki, katalitik sistemlər mürəkkəb faza tərkibinə malikdir. Manqan və dəmirin oksidləri ilə yanaşı, mis-, manqan ferritləri,  mis manqanit, manqanla əvəzlənmiş mis ferritləri əmələ gəlir (CuFe2O4; Mn0.43Fe2.57O4, Mn0.98Fe2.02O4; CuMn2O4 ; Cu1.2Mn1.8O4; Cu0.5Mn0.5Fe2O4). Müəyyən edilmişdir ki, reaksiyanın başlama temperaturu katalizatorda metalların nisbətindən asılı olaraq 120–1700C temperatur intervalında olur. Reaksiya başlandıqdan sonra ilk 3–5 dəqiqə ərzində çevrilmə kəskin şəkildə artmağa başlayır, sonrakı 5 dəqiqə ərzində 100%-ə çatır

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-2-93-99

Açar sözlər : oksidləşmə, dəm qazı, yanma sol-gel sintezi, oksidlər, şpinellər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı