ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TƏBİİ VƏ SİNTETİK SORBENTLƏR ÜZƏRİNDƏ AĞIR METALLAR OLAN Co2⁺ VƏ Cd2⁺ İONLARININ DƏYİŞMƏ TARAZLIĞININ TƏDQİQ EDİLMƏSİ
X.N.İlyasova

Bu məqalədə maye istehsal tullantılarının konsentrasiyalarına yaxın ion sorbsiyasının tarazılığının öyrənilməsi nəticələri Co2 və Cd2 ümumiləşdirilmişdir. Təcrübəli tədqiqatlar üçün Co2 və Cd2 ionlarının 1·10-3-1·10-4 N konsentrasiyası istifa­də olunur.  Bu konsentrasiyalar, müəy­yən edilmiş ionlarla sənaye maye tullantıları ionlarının konsentrasiyasına uyğundur. Təcrübədə modifikasiya olunmuş Na formalı təbii sorbentlər olan Azərbaycan Respublikasının yataqlarından götürülmüş olan Ağdağ klinoptiloliti və daş-Salahlı bentonitiistifadə olunmuşdur. Müqayisə üçün sənayedən götü­rülmüş kationit Ku-2-8 (divinilbenzol stiren) modifikasiyalı H və Na formalı sintetik sorbentlər istifadə olun­muşdur. Müxtəlif yüklü ionların iondəyişmə tarazılığının Gorşkov-Tolmaçev düsturu ilə hesablanmış termodinamik sabiti məhlulun konsen­trasiyasından asılı deyil və bu ölçünün hesablanmasında aktivləşmə enerjisinin təyini tələb olunmur. Tarazılıq qatılıqlarının təyini təcrübələrinə əsaslanaraq tullantı sularında Co2  və Cd2  ion­la­rının sorbsiya üsu­lu ilə çıxarıl­ması üçün sintetik sənaye KU-2-8 əvəzinə ucuz və sərfəli Na-klinoptilolit və Na-bentonit biz tərəfindən tövsiyə olunmuşdur

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-4-122-127

Açar sözlər : sorbent, sorbsiya, klinoptilolit, bentonit
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı