ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
"OKSIDLƏŞMƏ–KOMPAUNDLAŞMA" ÜSULU İLƏ TERMOSTABİL YOL BİTUMLARININ ALINMASI
N.G.Yevdokimova, A.R.Maxmutova, N.T.Əliyeva, E.A. Hüseynova

Məqalədə dərin oksidləşdirilmiş bitumun qudronla kompaundlaşma üsulu əsasında neft yol bitumların alınması texnologiyası təklif edilib, hansılar termooksidləşdirici qocalma proseslərə qarşı stabil əlaqələndirici istehsal edilmək məqsəd tutaraq öncədən müxtəlif temperaturlara gədər oksidləşdiriblər. Qudron və bitumun texnoloji və kimyəvi qocalmasının sürəti öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, qudron texnoloji, bitum isə kimyəvi qocalmaya ən çox məruz qalırlar. Göstərilmişdir ki, bitumlu əlaqələndiricilərin standart markalarının istehsalında bitum istehsalında qudronun öncədən oksidləşməsı texnologiyasından istifadəsi  perspektivli istiqamətdir. Alınan kompaund bitumlar 25°C-də yüksək uzadılma qiymətlərinə və onların yüksək yapışdırıcı xüsusiyyətlərini xarakterizə edən maksimum dartma gücünə, həmçinin 0°C-də iynə batma dərinliyinin yüksək dəyərləri və aşağı kövrəklik temperaturları bitumun yaxşı aşağı temperatur xüsusiyyətləri haqqında fikir irəli sürməyə imkan verir. Müəyyən edilmişdir ki, dərin oksidləşmiş bitumla qarışan zamanı yumşalma temperaturu 36 °C olan oksidləşmiş qətranın istifadəsi qocalmadan sonra yumşalma temperaturunun dəyişməsinin minimum qiymətlərinə nail olmaq və BND 70/100 və BND 100/130 standart bitum markalarını əldə etmək imkan verir. Müəyyən edilmişdir ki, əldə edilmiş kompaund bitumları destruktiv və termo-oksidləşdirici qocalma proseslərinə daha az həssasdırlar və yol örtük salınmasında effektiv istifadə oluna bilər

org/10.32737/0005-2531-2022-4-102-108

Açar sözlər : qudron, bitum, kompaundlaşma, öncədən oksidləşmə, qocalma, termo-oksidləşdirici dayanıqlıq
Məqaləyə baxın