ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
3- VƏ 1,3-PİRAZOL TÖRƏMƏLƏRİNİN 1-TSİKLOALKİL-2,3-DİXLOR-1-PROPANONLAR ƏSASINDA YENİ SİNTEZİ
E.İ.Məmmədov, V.Ə.Hüseynova, S.T.Mehdiyeva S.Q.İsmayılova

Tsikloheksankarbon turşusu xloranhidridinin və onun mono- və dixlorəvəzli törəmələrinin AlCl3  katalizatoru  iştirakı ilə dixloretan mühitində  –10 ¸ –150С  temperaturda etilenə elektrofil birləşmə reaksiyalarından 1-tsikloalkil-2-propen-1-onlar sintez olunmuşdur. Alınmış vinilketonlar CCl4 mühitində –50C temperaturda xlorlaşdırılaraq uyğun 1-tsik­loalkil-2,3-dixlor-1-propanonlara çevrilmişdir. Dixlorketonların etanol və ya toluol mühitində hidrazin və fenil­hidrazinlə reaksiyasından 1-Rˈ-3-R-pirazollar əmələ gəlmişdir. Sintez olunmuş pirazolların quruluşu İQ və NMR´H spektrlərinin məlumatlarına və  fiziki-kimyəvi sabitlərin təyin olunmasına görə təsdiq olunmuşdur. Beləliklə, ilk dəfə olaraq 3- və 1,3- əvəzli pirazolların tsikloalkil törəmələrinin yeni preparativ alınma usulu işlənib hazırlanmışdır

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-4-89-94

Açar sözlər : tsikloalkankarbon turşularının xloranhidridləri, 1-tsikloalkil-2-propen-1-onlar, 1-tsikloalkil-2,3-dixlor-1-propanonlar, 3- və 1,3-əvəzolunmuş pirazolla, elektrofil birləşmə reaksiyaları, vinilketonların xlorlaşması
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı