ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SAXARİN-6-KARBON TURŞUSUNUN 2-HİDROKSİPROPİL-1,3-BIS-EFİROSULFOİMİDİNİN BƏZİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ
E.T.Aslanova, M.N.Rəşidova, A.Ə.Qarayeva, S.Y.Heydərova, V.O.Atakişiyeva

Yeni reaksiyaya qabil monomerlərin sintezi məqsədilə istiliyədavamlı polimerlər və epoksimid qatranları əldə etmək üçün saxarin-6-karbon turşunun 2-hidroksipropil-1,3-bis-hidroksietilefirosulfoimid və 2-hidroksipropil-1,3-bis-karb­ok­si­metilefirosulfonimidi sintez edilmişdir. Monomerlər saxarin-6-karbon turşusu 2-hidroksipropil-1,3-bis-efirosulfoimidi əsasında sintez edilmişdir. Alınmış məhsullar elementar analizi və İQ -spektroskopiya ilə xarakterizə edilmişdir. Məqsədli məhsulların məhsuldarlığı müvafiq olaraq 83 və 78.6% olmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, sintez edilmiş birləşmələr polyar aproton həlledicilərdə asanlıqla həll olunur

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-4-78-82

Açar sözlər : monomer, saxarin-6-karbon turşusunun 2-hidroksipropil-1,3-bis-efirosulfoimidi, çoxatomlu spirt
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı