ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİETİLENQLİKOL MÜHİTİNDƏ MAQNETİT Fe3O4 NANOHİSSƏCİKLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ QURULUŞLARININ TƏDQİQİ
S.F. Hümbətova

Polietilenqlikol ilə funksionallaşdırılan maqnetit Fe3O4 nanohissəciklərinin sintezi so-çökdürmə üsulu ilə  üzvi maddələrdən çox az miqdarda istifadə etməklə nanohissəciklərin yüksək monodispers formasını əldə etməklə yerinə yetirilmiş və alınmış Fe3O4 nanohissəciklərinin quruluşları müxtəlif fiziki üsullarla tədqiq edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, polimerlə əhatə olunmuş maqnit xassəli Fe3O4 nanohissəciklərinin sintezi zamanı istifadə olunan polimerin miqdarını, çökdürücü agentin təbiətini, ilkin prekursorların qatılığını və temperaturu tənzimləməklə yüksək təmizlik dərəcəsinə malik, ölçülərinə görə bircins və monodispers Fe3O4 nanohissəciklərini sintez etmək və stabilləşdirmək olar

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-4-60-65

 

Açar sözlər : maqnetit, nanohissəciklər, polietilenqlikol, so-çökdürmə, polimer
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı