ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MONOETANOLAMİN VƏ P-NİTROBENZOY TURŞUSU İLƏ NİKEL(II) ASETATIN KOORDİNASİYA BİRLƏŞMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏHLİLİ
B.T.İbrahimov, Ş.B.Həsənov, O. İ.Xudayberqanov, Z.Ş.Abdullayeva, Е.U.Eschanov

N-nitrobenzoy turşusunun Ni2+ ilə karbondioksidin aromatik birləşmələrindən kompleks birləşməsinin sintezi öyrənilmişdir. Otaq şəraitində kompleks birləşmənin sintezinə təsir edən amillər müəyyən edilmişdir. Xüsusilə reaksiyanın vaxtdan, temperatur təsirlərindən, konsentrasiyadan asılılığı praktiki olaraq tədqiq edilmişdir. Sintez olunmuş kompleks birləşmə IQ Furye-spektrometriya, element analizi, kütləvi spektrometriya, tg-DSK və rentgenoqrafik analiz metodlarından istifadə etməklə öyrənilmiş və onun kimyəvi strukturu müəyyən edilmiş, həmçinin bu yeni kompleks birləşmə istilik və kimyəvi cəhətdən sabit olmuşdur

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-4-43-47

 

Açar sözlər : p-nitrobenzoik turşusu, nikel asetatı (II), monoetanolamin, kompleks birləşmə, metalkompleks, rentgen-struktur analizi, element analizi, antimikrob vasitə, monokristal
Məqaləyə baxın