ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TİTANIN(IV) 4-(2ʹ,3ʹ,4ʹ-TRİHİDROKSİFENİL)-2-NİTRO-1-SULFOAZOBENZOLLA SƏTHİ AKTİV MADDƏLƏR İŞTİRAKINDA KOMPLEKSƏMƏLƏGƏTİRMƏSİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
А.C.Rəhimova, V.İ.Мərdanova, X.C.Nağıyev, А.М.Мəhərrəmov, F.М.Çıraqov

Ti (IV) nin 4-(2ʹ,3ʹ,4ʹ-trihidroksifenil)-2-nitro-1-sulfoazobenzen (H3L) ilə kation səthi aktiv maddələrin (CPAS) (setilpiridin xlorid (CPCl), setilpiridin bromid) əlaqəsi (CPBr), setiltri-metilammonium bromid (CTMABr) iştirakı və iştirakı olmadan qarşılıqlı təsiri öyrənilmişdir. Ber qanununa tabeçilik intervalı təyin edilmişdir. Titanın(IV) komplekəmələgəlməsində A=f(C) asılılığında xətti tənlikləri çıxarılmışdır. Titanın (IV) kompleksə tam bağlanması üçün reagentin iki qat artıq olması tələb olunur. Kompleksəmələgəlməyə zamanın və temperaturun təsiri öyrənilmişdir. Titanın(IV) binar və müxtəlifliqandlı komplekslərinin davamlılıq sabitləri hesablanışdır. Binar kompleksin kom­ponentləri nisbəti 1:2, müxtəlifliqandlı komplekslərdə isə 1:2:2 kimidir. Titanın(IV) bu reagentlərlə kompleks­əmələgətirməsinə kənar ionların və pərdələyici maddələrin təsiri öyrənilmişdir. Təyinata qələvi, qələvi torpaq metalları və bir çox keçid elementləri mane olmur.  Buna görə də bu metodikalar titanı müxtəlif nümunələrdə təyin etməyə imkan verir. İşlənmiş metodika alüminium əsaslı ərintidə titanın (IV) təyininə tətbiq edilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-4-15-20 

Açar sözlər : titan (IV), azobirləşmələr, kation səthi aktiv maddələr, setilpiridin xlorid, setilpiridin bromid, setil­trimetilammonium bromid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı