ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SAMARİUM(III)-ÜN 3-(2-HİDROKSİ-3-SULFO-5-(NİTROFENİLHİDRAZO)PENTAN-2.4-DİON İLƏ KOMPLEKS ƏMƏLƏ GƏLMƏSİNİN SƏTHİ AKTİV MADDƏLƏRİN İŞTİRAKINDA TƏDQİQİ
S.E.Yarməmmədova, F.E.Hüseynov, E.C.Eyyubova, X.C.Nağıyev, F.M.Çıraqov

Bu məqalədə samarium(III)-ün 3-(2-hidroksi-3-sulfo-5-(nitrofenilhidrazo)pentan-2,4-dion (R) ilə kompleks əmələ gəlməsinin səthi aktiv maddələr, setilpiridinium xlorid (SPCl), setilpiridinium bromid (SPBr), setiltrimetilammonium bromidin (STMABr)  iştirakı və yoxluğunda tədqiqinin nəticələri təqdim olunur. Eyni (1:2) və qarışıq liqand (1:2:2) birləşmələrinin tərkibində reaksiya komponentlərin nisbəti təyin edilmişdir. Ber qanununa uyğunluq diapazonu müəyyən edilmişdir.Tədqiq olunan komplekslərin xüsusi elektrik keçiriciliyi konduktometrik titrləmə üsulu ilə tədqiq edilmişdir.Monasitdə samariumun fotometrik təyini üçün metodika işlənib hazırkanmışdır. Məhlulların turşuluğuna ESL-43-07 şüşə elektrodu ilə I-130 ion sayğacında nəzarət edildi. Məhlulların optik sıxlığı LAMBDA-40 spektrofotometrində (PerkinElmer) və KFK-2MP fotokolorimetrində təbəqə qalınlığı 1 sm olan kyuvetdə ölçüldü. Məhlulların xüsusi elektrik keçiriciliyi Mettler Toledo konduktorunda ölçüldü. Məlum olmuşdur ki, üçüncü komponentin iştirakında qarışıqliqandlı kompleksin analitik göstəriciləri artır. Alınmış nəticələr Sm(III)-ün monasittə təyini üçün istifadə edilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2023-1-169-175

Açar sözlər : samarium(III), fotometrik təyin, 3-(2-hidroksi-3-sulfo-5-(nitrofenilhidrazo)pentan-2,4-dion, setilpiridinium xlorid, setilpiridinium bromid, setiltrimetilammonium bromid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı