ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
(E)-1-(4-HİDROKSİ-2-METİLFENİL)ASETOFENON OKSİM VƏ (E)-4-HİDROKSİ-2-ME­TİL­ASE­TOFENON TİOSEMİKARBAZON MOLEKULLARININ MƏHLUL SİS­TEM­LƏRİNİN NMR METODU İLƏ TƏDQİQİ
A.M.Məhərrəmov, A.E.Fərzəliyeva, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov

 

Təqdim olunan iş (E)-1-(4-hidroksi-2-metilfenil)etanon oksim və (E-)-4-hidroksi-2-metilase­to­­­fe­non tiosemikarbazon molekullarının məh­lul sis­tem­l­ə­rində baş verən dinamik proseslərin NMR metodu ilə tədqiqinə həsr edilmişdir

Açar sözlər : oksim, tiosemikarbazon, hidrogen rabitəsi, nüvə maqnit resonansı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2018
MÜNDƏRİCAT
- AZOTUN ƏLAQƏLİ (QOŞULMUŞ) OKSİDLƏŞMƏ İLƏ FİKSASİYASIT.M.Nağıyev, N.İ.Əli-zadə, L.M.Həsənova, İ.T.Nağıyeva, Ç.Ə.Mustafayeva, N.N.Məlikova, A.Ə.Abdullayeva, E.S.Bəhrəmov
- BƏZİ BENZİLİDENMALONONİTRİLLƏR ƏSASINDA ÜÇKOMPONETLİ SİNTEZLƏRF.N.Nağıyev, A.R.Əsgərova, İ.Q.Məmmədov, A.M.MəhərrəmovDavamı